นายวิชัย สาสุนีย์
นายกเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
ขอเชิญลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา  ********** ************** เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา โดยสำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ระยะเวลาการขอลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐๗๔-๔๓๔๕๒๕ ต่อ ๑๐๑ *************** เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา โดยสำนักปลัดเทศบาล ขอแจ้งเรื่องหมายเลขโทรศัพท์/แฟกซ์ ขัดข้อง สืบเนื่องจากระบบสัญญาณการสื่อสารมีความขัดข้องดังกล่าว ทำให้ประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกที่ต้องการติดต่อสื่อสารมายังเทศบาลเมืองทุ่งตำเสาไม่สามารถกระทำได้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเบื้องต้น จนกว่าจะมีการปรับปรุงระบบสัญญาณเสร็จสิ้น จึงขอประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ดังนี้ สำนักปลัดฯ 082-437 4088 , กองสาธารณสุขฯ 081-6094028, กองคลัง 093-7818 542, กองช่าง 093-579 8542, กองการศึกษา 098-691 0933, งานป้องกัน 083-196 4487 *************************** แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์/โทรสารใช้ในการติดต่อเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ดังนี้ 074-536570 (สำนักปลัดเทศบาล) 074-536572 (โทรสาร) 074-536573 (นายกเทศมนตรี) *************************                   ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบในการห้ามจุดและปล่อยบั้งไฟ ตะโล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 27/2559 และสืบเนื่องจากพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสาเป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังพิเศษ คือเป็นบริเวณแนวขึ้น-ลง ของอากาศยาน อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อการทำการบินของอากาศยาน                  ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยต่ออากาศยานที่ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน                    
แนะนำบุคลากร
  • นางรุ่งอรุณ โอกาศ
    ครู
  • นางสาวจีรวรรณ กลมเกลี้ยง
    เจ้าพนักงานธุรการ
นายอาภรณ์ บูรณ์พิชัย
ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การแก้ปัญหาขยะด้วย 3R (ดู : 564)

ลิงค์เนื้อหาเพิ่มเติม http://reo16.mnre.go.th/reo16/files/com_download/2012-08/20120814_shstgbgx.pdf

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่