นายวิชัย สาสุนีย์
นายกเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
ขอเชิญลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา  ********** เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา โดยสำนักปลัดเทศบาล  ขอประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๐๐  แจ้งความจำนงค์ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐๗๔-๔๓๔๕๒๕ ต่อ ๑๐๑  **เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ  ************** เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา โดยสำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ระยะเวลาการขอลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐๗๔-๔๓๔๕๒๕ ต่อ ๑๐๑ *************** เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา โดยสำนักปลัดเทศบาล ขอแจ้งเรื่องหมายเลขโทรศัพท์/แฟกซ์ ขัดข้อง สืบเนื่องจากระบบสัญญาณการสื่อสารมีความขัดข้องดังกล่าว ทำให้ประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกที่ต้องการติดต่อสื่อสารมายังเทศบาลเมืองทุ่งตำเสาไม่สามารถกระทำได้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเบื้องต้น จนกว่าจะมีการปรับปรุงระบบสัญญาณเสร็จสิ้น จึงขอประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ดังนี้ สำนักปลัดฯ 082-437 4088 , กองสาธารณสุขฯ 081-6094028, กองคลัง 093-7818 542, กองช่าง 093-579 8542, กองการศึกษา 098-691 0933, งานป้องกัน 083-196 4487 *************************** แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์/โทรสารใช้ในการติดต่อเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ดังนี้ 074-536570 (สำนักปลัดเทศบาล) 074-536572 (โทรสาร) 074-536573 (นายกเทศมนตรี)
แนะนำบุคลากร
  • นางกัลยาภัสร์ แก้วงาม
    เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
  • นายจรัส อนุสาร
    รองประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
  • นายชำนิ ชิตมณี
    ประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
นายอาภรณ์ บูรณ์พิชัย
ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่