นายวิชัย สาสุนีย์
นายกเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
ขอเชิญลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา  ********** เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา โดยสำนักปลัดเทศบาล  ขอประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๐๐  แจ้งความจำนงค์ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐๗๔-๔๓๔๕๒๕ ต่อ ๑๐๑  **เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ  ************** เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา โดยสำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ระยะเวลาการขอลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐๗๔-๔๓๔๕๒๕ ต่อ ๑๐๑  
แนะนำบุคลากร
  • นางกัลยาภัสร์ แก้วงาม
    เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
  • นายจรัส อนุสาร
    รองประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
  • นายชำนิ ชิตมณี
    ประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
นายอาภรณ์ บูรณ์พิชัย
ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่